Карта Поляка. Часть 2

Карта Поляка. Часть 2

Какие возможности дает Карта Поляка?

Владелец Карты Поляка имеет право на:

1) освобождение от обязанности получать разрешение на работу

(na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149);

2) ведение бизнеса на таких же условиях как и граждане Польши

(podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584);

3) Обучение в ВУЗах, в том числе получение докторской степени и др форм обучения, а также участия в научных исследований и т. д

(na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183). То есть на общих правах с поляками (читай- бесплатно)

Владелец Карты Поляка имеет возможность получать стипендию и др. помощь предусмотренную для иностранцев

(pomoc przewidzianą dla cudzoziemców w odrębnych przepisach)

4) медицинскую помощь

(w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581), chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne (przepis nie dotyczy osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) Koszty niniejszych świadczeń opieki zdrowotnej są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

5) скидки 37% на билеты на поезда, скорые поезда, и экспресс поезда

(w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1138)

6) бесплатный вход в государственные музеи

(do muzeów państwowych)

Чтобы воспользоваться этими льготами (o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (nauka, oświata, opieka zdrowotna, transport publiczny, muzea)

необходимо предоставить Карту Поляка и документ, подтверждающий личность ее владельца.

Кто может получить Карту Поляка?

Подробности в следующей статьеДобавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *